REGULAMIN WYPOŻYCZENIA

  1. Najemca wypożycza sprzęt sprawny i nie odpowiada za normalne zużycie urządzenia.
  2. Najemca wypożycza sprzęt na określony czas, zgodny z zapisem w umowie wynajmu.
  3. Najemca wyraża zgodę na wykonanie kserokopii dowodu osobistego celem uwierzytelnienia danych osobowych i przetwarzania ich przez policję lub inne organy ścigania w celu odzyskania przedmiotu wypożyczenia i poniesienia odpowiedzialności za niewywiązanie się z warunków umowy
  4. Najemca zobowiązuje się :- oddać urządzenie w umówionym terminie- oddać sprzęt niezniszczony tj. bez widocznych uszkodzeń i z kompletnym osprzętem.
  5. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, kradzieży bądź utracenia, niezależnie od tego czy z winy Najemcy lub osoby trzeciej, Najemca ponosi finansową odpowiedzialność za rzeczywiste koszty naprawy lub wymiany do wartości odpowiadającej aktualnemu cennikowi na bieżący rok na wynajmowane urządzenie.
  6. Najemca wyraża zgodę na zgłoszenie faktu niedopełnienia warunków umowy.
  7. Brak zgłoszenia zamiaru przedłużenia wypożyczenia i nie zwrócenia w ciągu 24 godzin od momentu zakończenia umowy będzie traktowane jako przywłaszczenie mienia i zgłoszone na Policję.
  8. FHU AGMAK Agnieszka Makuś nie odpowiada za ewentualne szkody wynikające z nieumiejętnego korzystania z wypożyczonego sprzętu przez Najemcę oraz osoby trzecie.
  9. Każda ingerencja w urządzenie przez Najemcę oraz osoby trzecie powoduje obciążenie kosztami naprawy Najemcę.
  10. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z powyższym regulaminem oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby FHU AGMAK Agnieszka Makuś, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. nr 101 z 2002r., poz. 926 z późn. Zm.)