www.agmak.pl

www.osuszacze-lublin.pl

Umowa wynajmu urządzeń

Umowa zawarta w ………………… dnia…………………………………., pomiędzy FHU AGMAK Agnieszka Makuś, ul. Bociania 10/1A, 20-542 Lublin, NIP: 946 228 94 59, REGON: 369230010 zwanym dalej Wynajmującym, a firmą / osobą fizyczną zwanym dalej Najemcą.

Imię i Nazwisko

Nazwa firmy Najemcy

Ulica

Dodatkowe

informacje

Kod pocztowy

Miasto

Nr dowodu osobistego

NIP

Regon

Tel kontaktowy

 1. Wynajmujący przekazuje a Najemca przyjmuje do używania sprzęt wymieniony poniżej, będący własnością Wynajmującego, z obowiązkiem zwrotu w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie:

l.p

Nazwa wynajętego sprzętu / nr seryjny

Kaucja

Data wynajmu

Przewidywany dzień zwrotu

Stawka za dobę

1

2

3

4

5

 1. Wynajmujący oświadcza, a Najemca to potwierdza, że sprzęt, będący przedmiotem umowy, jest w dobrym stanie technicznym, przydatnym do umówionego użytku, bez żadnych wad.

 1. Wynajmujący oświadcza, ze otrzymał i zapoznał się z instrukcją obsługi i bezpiecznego użytkowania oraz został przeszkolony w zakresie obsługi i bezpiecznego użytkowania najmowanego sprzętu.

 2. Jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Wynajmującego wobec Najemcy, powstałych w związku z realizacją umowy, Najemca wpłaca kaucję w łącznej wysokości …………………………. zł (słownie………………….…………………………. ………………………………………………).

 3. Najemca zobowiązuje się płacić Wynajmującemu opłatę w wysokości wynikającej z przemnożenia ilości dni najmu i stawki za jedną dobę.

 4. Najemca zobowiązuje się zwrócić przedmiot najmu w przewidywanym dniu zwrotu, nie później niż do godziny ……… w stanie nie pogorszonym,; w przypadku zwrotu przedmiotu najmu po terminie wygaśnięcia umowy najmu, zostanie naliczona opłata za każdy dzień zwłoki według obowiązującego cennika.

 5. Do obowiązków Najemcy należy: użytkowanie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją obsługi, zabezpieczenie sprzętu przed uszkodzeniem, kradzieżą oraz zniszczeniem niezwłoczne informowanie Wynajmującego o zaistniałych awariach, nie później niż w pierwszym dniu roboczym od jej wystąpienia, nie dokonywanie żadnych samodzielnych napraw bez wiedzy i zgody Wynajmującego, nie oddawanie przedmiotu najmu osobie trzeciej do używania lub w podnajem, utrzymywanie sprzętu w dobrym stanie, pokrywanie z własnych środków kosztów materiałów eksploatacyjnych oraz napraw wynikłych na skutek niewłaściwej eksploatacji, dostarczenie na swój koszt sprzętu do Wynajmującego w celu wykonania przeglądu technicznego, w przypadku, gdy okres wypożyczenia wynosi więcej niż 14 dni.

 6. Wynajmujący ma prawo rozwiązać niniejszą umowę bez wypowiedzenia w sytuacji niezgodnego z przeznaczeniem lub postanowieniami niniejszej umowy z wykorzystywaniem przez Najemcę oddanych w najem urządzeń.

 7. Od chwili odbioru sprzętu od Wynajmującego do momentu jego zwrotu Najemca ponosi odpowiedzialność za jego zaginięcie lub uszkodzenie; kradzież lub dewastacje Najemca ma obowiązek bezzwłocznie zgłosić organom ścigania: nazwa wynajętego sprzętu, kaucja, data wynajmu, przewidywany dzień zwrotu, stawka za dobę.

 8. W razie zaginięcia, utraty lub zniszczenia sprzętu, Najemca zobowiązany jest zapłacić Wynajmującemu równowartość jego ceny rynkowej.

 9. Koszt transportu sprzętu obciążą Najemcę, chyba że warunki umowy stanowią inaczej.

 10. Faktury będą wystawiane na koniec każdego miesiąca oraz na koniec okresu wypożyczenia.

 11. Najemca dokonuje zapłaty należności za wynajem gotówką w momencie zwrotu urządzeń lub na rachunek bankowy(po wcześniejszym ustaleniu z Wynajmującym).

 12. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.

 13. W sprawach nieuregulowanych w postanowieniach niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 14. Ewentualne spory wynikające z wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Wynajmującego.

 15. Umowę niniejszą sporządzono i podpisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

  WYNAJMUJĄCY NAJEMCA

  …………………………….. ……………………………….

  ROZLICZENIE KOŃCOWE:

  Czas trwania najmu :

  od dnia …………………………….r. do dnia …………….………………r.